• Artikel 1. Toepasselijkheid
  Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van STICHTING TIJD MET ELKAAR zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door STICHTING TIJD MET ELKAAR worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van STICHTING TIJD MET ELKAAR worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door STICHTING TIJD MET ELKAAR ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  Alle aanbiedingen van STICHTING TIJD MET ELKAAR zijn vrijblijvend en STICHTING TIJD MET ELKAAR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door STICHTING TIJD MET ELKAAR. STICHTING TIJD MET ELKAAR is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt STICHTING TIJD MET ELKAAR dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • Artikel 3. Order annuleren
  Annuleringen dienen te worden gemeld via ons emailadres STICHTINGTIJDMETELKAAR@GMAIL.COM. De koper heeft het recht om binnen vijf werkdagen de overeenkomst te annuleren. Is uw bestelling nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct kostenloos annuleren. Is uw bestelling al wel verzonden, dan bent u verplicht om de gemaakte verzendkosten te vergoeden.
 • Artikel 4. Recht van retour
  Retourzendingen dienen allereerst te worden gemeld via ons e-mailadres STICHTINGTIJDMET ELKAAR@gmail.com.  De koper heeft gedurende zeven werkdagen na ontvangst van het product het recht zonder opgave van redenen, het product op eigen kosten aan STICHTING TIJD MET ELKAAR te retourneren. In dit geval dient het artikel, onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. Na ontvangst krijgt u binnen veertien dagen uw aankoopbedrag teruggestort minus verzend- en evt. rembourskosten die STICHTING TIJD MET ELKAAR heeft gemaakt. De kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening.
 • Artikel 5. Prijzen
  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Artikel 6. Levering
  Indien de overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel STICHTING TIJD MET ELKAAR als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De eventueel door STICHTING TIJD MET ELKAAR opgegeven levertijden zijn slechts indicatief! Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 • Artikel 6a. Leverbaarheid artikelen
  Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet of zeer beperkt beschikbaar is. In dat geval zal STICHTING TIJD MET ELKAAR contact met u opnemen.
 • Artikel 7. Verantwoordelijkheid
  De klant is zelf totaal verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde goederen. STICHTING TIJD MET ELKAAR is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen van onoordeelkundig, oneigenlijk of onjuist gebruik of misbruik.
 • Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan STICHTING TIJD MET ELKAAR verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 • Artikel 9.Klachten
  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u STICHTING TIJD MET ELKAAR daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na aflevering te informeren via het e-mailadres STICHTINGTIJDMETELKAAR@gmail.com
© Alle rechten voorbehouden - Stichting Tijd Met Elkaar 2015